Representantskapsmöte 9-11.3 i Stockholm

KALLELSE
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Nordisk Orkestermusik Union till ordinarie representanskapsmöte 9-11.3.2018 i Stockholm. Planeringen av veckoslutet är på slutrakan och i skrivandets stund ser program ramen ut enligt följande:

Fredag 18.00 -22.00
Medlemsorganisationernas rapporter samt styrelsens rapport.
I RUMS lokaliteter Slupskjulsvägen 34.

Lördag
Hörsel och akustikkonferens i Kungliga Musikhögskolan Valhallavägen 105. Mera information kommer inom kort.

Söndag 11.3.2018
NOMUS ordinarie representantskapsmöte i RUMS lokaliteter Slupskjulsvägen 34.

Föredragningslista

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av protokolljusterare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelse och fastställande av ärendelista
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 7. Inlämnade förslag från styrelsen och medlemsorganisationerna
 8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2018
 9. Fastställande av medlemsavgifter och budget
 10. Val av ordförande och minst två ledamöter
 11. Val av revisor
 12. Övriga frågor

När alla detaljer är klara skickar vi en mera exakt tidsplan samt en länk gällande anmälningarna.

Enligt uppdrag.
Yttermark 14.1.2018

Ronnie Jaakkola
Ordförande