Stadgar/vedtægter

Stadgar för Nordisk Orkestermusik Union (NOMU)

Stiftad 1949
Reviderad: 17.2.2001
Reviderad: 7.2.2016
Reviderad: 5.12.2017. Redaktionella ändringar gjort av styrelsen som baserat sig på organisationens byte av namn på representantskapsmötet 12.3.2017.

1. Namn

 1. Nordisk Orkestermusik Union, NOMU, är en sammanslutning av landsomfattande nordiska orkesterorganisationer.
 2. Organisationens säte är i Stockholm, Sverige

2. Syfte

NOMUs syfte är

 • att styrka och stimulera intresset för aktivt deltagande i det nordiska musiklivet,
 • att verka för att orkestrars musikaliska kvalitet höjs, och
 • att vara en del i det kulturella samarbetet, för att därigenom främja den nordiska samhörigheten

Syftet uppnås genom nordiskt samarbete kring

 • utväxling av orkestrar, instruktörer och dirigenter
 • kursverksamhet
 • festivaler,
 • tävlingar,
 • information om nordisk musik, förhållandet på musikområdet, och möjligheter till ekonomiskt stöd

3. Medlemskap

 1. En nationell organisation i Norden, som arbetar med orkestrar, kan upptas som medlem i NOMU
 2. Representantskapet beslutar om medlemskap, efter ansökan
 3. Deltagande i representantskapsmöte m.m, förutsätter att medlems avgift betalats i tid
 4. Utträde ur NOMU skall anmälas skriftligen till sekretariatet senast tre månader före räkenskapsårets slut

4. Representantskap

 1. Representantskapet är NOMUs högsta beslutande organ
 2. Varje medlemsorganisation kan representeras av högst tre ombud
 3. Representantskapet möts årligen till ordinarie representantskapsmöte

5. Styrelse

 1. NOMU leds av en styrelse som består av ordförande och minst två ledamöter
 2. Ordförande och ledamöter väljs för en tid av två år
 3. Styrelsen ansvarar inför representantskapet
 4. Styrelsen tecknar NOMUs namn.
 5. Representantskapsmöten anordnas på styrelsens ansvar
 6. Styrelsen kan i samarbete med en värdorganisation anordna andra möten
 7. Styrelsen utser utskott och kommittéer i den utsträckning det behövs
 8. Styrelsen får kalla till extra representantskapsmöte med två månaders varsel
 9. Styrelsen konstituerar sig själv

6. Sekretariat

 1. NOMUs adress förläggs till en av medlemskapsorganisationernas sekretariat
 2. Styrelsen utser inom sig ledamöter som skall svara för löpande sekretariats- och kassörsfunktionerna
 3. Sekretariatets kostnader täcks av NOMU

7. Representantskapsmöte

 1. Ordinarie representantskapsmöte hålls årligen före april månads utgång
 2. Representantskapsmötet är beslutsfört med närvarande ombud
 3. Kallelse med förslag till ärendelista sänds ut minst två månader före mötet
 4. Förslag från medlemsorganisationerna skall sändas till sekretariatet eller NOMUs e-post adress senast en månad föremötet
 5. Justerad ärendelista och övriga möteshandlingar skall skickas ut minst två veckor före mötet
 6. Ärendelistan för ordinarie representantskapsmöte ska inne hålla följande
  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  2. Val av protokolljusterare
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Godkännande av kallelse och fastställande av ärende- lista
  5. Styrelsens årsberättelse
  6. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
  7. Inlämnade förslag från styrelsen och medlems- organisationerna
  8. Fastställande av verksamhetsplan
  9. Fastställande av medlemsavgifter och budget
  10. Val av ordförande och minst två ledamöter
  11. Val av revisor
  12. Övriga frågor
 7. Beslut på representantskapsmöte fattas med enkel majoritet
 8. Varje medlemsorganisation har en röst och fullmaktsröst ning är inte tillåten

8. Räkenskapsår, medlemsavgift, revision och andra förpliktelser

 1. NOMUs räkenskapsår är 1 januari – 31 december
 2. Medlemsavgift i fyra kategorier fastställs av det ordinarie representantskapsmötet enligt följande
  1. 0-1 000 medlemmar
  2. 1 001-10 000 medlemmar
  3. 10 001-50 000 medlemmar
  4. Över 50 000 medlemmar
 3. Medlemsorganisationerna svarar själva för sina ombuds kostnader
 4. Revision av styrelsens förvaltning skall utföras av en revisor som är oberoende i förhållande till styrelsen

9. Stadgeändring

 1. Stadgarna ändras på ordinarie representantskapsmöte
 2. För beslut krävs en majoritet bestående av tre fjärdedelar av rösterna
 3. Stadgeändringsförslag ska vara utsänt minst två veckor i för väg för att kunna behandlas av representantskapet

10. Upplösning av NOMU

 1. Upplösning av NOMU beslutas på representantskapsmöte då minst tre fjärdedelar av medlemsorganisationerna så beslutar
 2. Vid upplösning ska NOMUs eget kapital tillfalla medlemmarna i proportion till föregående års betalda medlemsavgift

_________